Search
× Search

การใช้งานโปรแกรม Zoom

image

License Zoom 

โดย ส่วนบริหารงานกลาง

แจ้งแก้ไข Account หรือ ต้องการใช้ License ZOOM สามารถติดต่อได้ที่

วัชระ ทองมาก

งานบริหารความเสี่ยง

ส่วนบริหารงานกลาง

vatchara@g.swu.ac.th

โทร. 11431

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom

วิดีโออบรมการใช้งานโปรแกรม Zoom

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top