Search
× Search
image

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาคาร 9

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2649 5000

โทรสาร 0 2258 4007

อีเมล genadmin.op@g.swu.ac.th

Read more

งานบริหารทั่วไป

หน่วยงาน                                                                       หมายเลขภายใน                                           โทรสาร                                             Email

งานการประชุม                                                                     11433                                               0-2261-6564                       sarasin@g.swu.ac.th

งานจัดเลี้ยง                                                                         11432                                               0-2261-6564                       jutiporn@g.swu.ac.th

สภาคณาจารย์และพนักงาน                                               15435                                               0-2258-5020                     nittayat@g.swu.ac.th

งานการเงิน                                                                          11437                                                0-2258-4007                      Prapat@g.swu.ac.th  

งานสารบรรณ

     

      หน่วยงาน                                        หมายเลขภายใน                              โทรสาร                                    Email

      งานหนังสือภายนอก                       11419                                             0-2258-4007                      genadmin.op@g.swu.ac.th, contact@g.swu.ac.th

      งานหนังสือภายใน                           11437                                               0-2258-4007                      jaruneey@g.swu.ac.th

      ส่งเอกสารระหว่าง ปสม-อคร         11437                                              0-2258-4007                      satith@g.swu.ac.th

      งานรับส่งพัสดุไปรษณีย์                  15610                                              0-2258-4007                      satith@g.swu.ac.th

     งานสารบรรณ ประจำ ณ มศว องครักษ์        27462                                       -                                   supapornbo@g.swu.ac.th  

งานบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน                                                          หมายเลขภายใน                        โทรสาร                               Email

บริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย             11420                                      0-2258-5020                       siripatc@g.swu.ac.th

บริหารความเสี่ยงระดับสำนักงานอธิการบดี 11435                                      0-2258-5020                       lindap@g.swu.ac.th

ควบคุมภายใน                                                   11427                                      0-2258-5020                       pritsana@g.swu.ac.th

สารสนเทศ                                                         11431                                      0-2258-5020                       montrera@g.swu.ac.th

image
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top