Search
× Search
image

งานสารบรรณ


image

งานสารบรรณ

10

บุคลากร

5

ภาระงาน


9945+

หนังสือ

งานสารบรรณ แบ่งงานออกเป็น 5 ภาระงาน ได้แก่


1. ระบบงานสารบรรณ


2. งาน รับ-ส่ง พัสดุไปรษณีย์


3. งานรับฝาก-ส่ง เอกสารระหว่างประสานมิตร - องครักษ์


4. งานผลิตเอกสาร

 

5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top