Search
× Search

ส่วนบริหารงานกลาง

"มุ่งสร้างสรรค์งานคุณภาพ บริการอย่างเป็นกัลยาณมิตร"

image

ส่วนบริหารงานกลาง
ประกาศเจตนารมณ์

ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งทางตรงและทางอ้อม.

ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดหรือผลประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย.

Read more

งานสารบรรณ

บริการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานรับ-ส่ง พัสดุไปรษณีย์ งานรับฝาก-ส่ง เอกสารระหว่างประสานมิตร-องครักษ์ และงานผลิตเอกสาร

งานบริหารทั่วไป

บริการงานการประชุม ประสานงานพิธีการ งานงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบุคคล งานจัดเลี้ยง งานสภาคณาจารย์และพนักงาน

งานบริหารความเสี่ยง

บริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้บริการระบบสารบรรณรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ระบบรับ-ส่งพัสดุและไปรษณีย์

เพื่อให้บริการรับ-ส่งพัสดุและไปรษณีย์ภายในสำนักงานอธิการบดีด้วย Google sheet

ระบบการรับ-จ่ายไปรษณีย์ 

เพื่อให้บริการรับ-จ่ายไปรษณีย์ภายนอกด้วย Google sheet

การบริหารความเสี่ยง

เว็บไซต์การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย

การจัดการความรู้

เว็บไซต์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัย 


ส่วนบริหารงานกลาง

1

ผู้บริหาร

3

หัวหน้างาน

24

ผู้ปฏิบัติการ

Previous Next
 • ข่าวทั้งหมด / ล่าสุด
 • อบรม
 • องค์ความรู้
More
  โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานของส่วนบริหารงานกลาง ปี พ.ศ.2566 อบรม

  โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานของส่วนบริหารงานกลาง ปี พ.ศ.2566

  ส่วนบริหารงานกลางได้จัดโครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานของส่วนบริหารงานกลาง ในวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ...
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (CPR&AED) " อบรม

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (CPR&AED) "

  ส่วนบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ...
  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างมืออาชีพ อบรม

  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างมืออาชีพ

  การบรรยายเรื่อง “The Guest Experience” (การสร้างประสบการณ์แก่ผู้รับริการ) และการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Service Culture...

  No content

  A problem occurred while loading content.  image
  Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
  Back To Top