ช่องทางการติดต่องานสารบรรณและบริหารทั่วไป

genadmin.op@g.swu.ac.th

 TitleOwnerCategoryModified DateSize 

ปฏิทิน

เอกสารดาวน์โหลด

 TitleCategoryModified Date 
แบบขอใช้บริการผลิตสิ่งพิมพ์งานสารบรรณ7/3/2020Download
แบบ 7110 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินงานสารบรรณ12/15/2020Download
แบบขอใช้บริการจัดเลี้ยงประชุมประชุมและจัดเลี้ยง6/25/2020Download
แบบฟอร์มขอใช้บริการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์.docงานสารบรรณ8/22/2021Download
แบบฟอร์มขอใช้บริการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์.pdfงานสารบรรณ8/22/2021Download
แบบฟอร์มทะเบียน รับ - ส่ง หนังสือระหว่าง มศว ประสานมิตร ถึง มศว องครักษ์งานสารบรรณ12/15/2020Download
แบบฟอร์มทะเบียน รับ - ส่ง หนังสือระหว่าง มศว องครักษ์ ถึง มศว ประสานมิตรงานสารบรรณ7/3/2020Download
แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมประชุมและจัดเลี้ยง6/25/2020Download
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2564งานการประชุมและจัดเลี้ยง1/14/2021Download
ปฏิทินการประชุมผู้บริหาร ประจำปี 2564งานการประชุมและจัดเลี้ยง1/14/2021Download

กำหนดการงานพิธีการต่างๆ