Search
× Search

คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

 TitleCategoryModified DateSizeClicks
1. ตัวอย่างหนังสือภายนอก_Wordงานสารบรรณ12/7/2022198.88 KB227
2. ตัวอย่างหนังสือภายใน_Wordงานสารบรรณ12/7/2022107.62 KB213
3. ตัวอย่างหนังสือประทับตรา_Wordงานสารบรรณ12/7/2022361.02 KB153
4. ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัย_Wordงานสารบรรณ12/7/2022181.49 KB113
5. ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ใช้ในหนังสือ_Wordงานสารบรรณ8/16/2022834.80 KB177
คู่มือการใช้งาน ระบบลงนามอิเล็กทรอนิกส์ งานสารบรรณ10/18/20232.00 MB0
คู่มือการใช้งาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานสารบรรณ10/18/20237.98 MB0
คู่มือการใช้งานระบบร่าง ทาน ตรวจงานสารบรรณ3/20/20244.89 MB0
คู่มือการใช้งานระบบร่างเอกสารงานสารบรรณ10/18/20235.98 MB0
คู่มือการบันทึกข้อมูลจดหมายและพัสดุไปรษณีย์ลง Google Sheetงานสารบรรณ8/16/2022112.35 KB0
คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ มศว องครักษ์งานสารบรรณ8/19/20221.48 MB171
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการขออนุมัติเงินช่วยเหลือในการจัดพิธีศพและการขออนุมัติเบิกเงินและการขอเบิกค่าพวงหรีดในการจัดพิธีศพ กรณีผู้มีอุปการคุณงานสารบรรณ7/26/2022963.12 KB114
คู่มือเพิ่มข้อความรูปแบบใหม่งานสารบรรณ10/18/2023374.49 KB0
คู่มือเสริมทักษะการจัดรูปแบบหนังสือฯ (ฉบับปรับปรุงใหม่)งานสารบรรณ12/6/20221.83 MB193
แนวปฏิบัติการส่ง-การรับหนังสือ ระหว่างส่วนงานและหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีงานสารบรรณ8/16/2022293.96 KB184
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top