Search
× Search
image

งานบริหารทั่วไป


ภาระหน้าที่ งานบริหารทั่วไป

10

บุคลากร

6

ภารงาน

150

การประชุมและจัดเลี้ยงต่อปี

1 . งานการประชุม


2. ประสานงานพิธีการ


3. งานงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบุคคล


4. งานจัดเลี้ยง


5. งานสภาคณาจารย์และพนักงาน


6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


image

สภาคณาจารย์และพนักงาน

งานสภาคณาจารย์และพนักงาน


1. การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน จัดประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง  

2. การจัดโครงการกิจกรรมพิเศษ

3. งานด้านการเงิน งบประมาณ และพัสดุ

4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ

เว็บไซต์สภาคณจารย์และพนักงาน

image
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Srinakharinwirot University
Back To Top