Search
× Search
imageปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

  • ปรัชญา
  • ปณิธาน
  • วิสัยทัศน์
  • พันธกิจ
ถูกต้อง รวดเร็ว มีหัวใจบริการ
พัฒนาระบบงานถูกต้อง รวดเร็ว ประทับใจผู้ใช้บริการ
มุ่งสร้างสรรค์งานคุณภาพ บริการอย่างเป็นกัลยาณมิตร
1. ให้บริการงานด้านเอกสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย                                                                                                                                            2. ให้บริการข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา                                                                                                                                                                                   3. พัฒนาบุคลากรให้มีหัวใจบริการ
2. ให้บริการข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา
3. พัฒนาบุคลากรให้มีหัวใจบริการ

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top