Search
× Search

ประกาศและระเบียบข้อบังคับ

 TitleCategoryModified DateSizeClicks
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี พ.ศ. 2567งานบริหารทั่วไป1/22/2024145.42 KB0
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี พ.ศ.2566งานบริหารทั่วไป3/2/2023122.51 KB0
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ประจำปี พ.ศ.2566งานบริหารทั่วไป3/2/2023115.30 KB0
ประกาศ เรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขที่ออกหนังสือของส่วนงานและหน่วยงานภายในประกาศมหาวิทยาลัย3/1/2022221.66 KB196
ประกาศ เรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขที่ออกหนังสือของส่วนงานและหน่วยงานภายใน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2ประกาศมหาวิทยาลัย3/1/202242.52 KB136
ประกาศ เรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขที่ออกหนังสือของส่วนงานและหน่วยงานภายใน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3ประกาศมหาวิทยาลัย3/1/202228.46 KB131
ประกาศ เรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขที่ออกหนังสือของส่วนงานและหน่วยงานภายใน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 4ประกาศมหาวิทยาลัย4/12/2022481.87 KB181
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐงานสารบรรณ11/24/20226.75 MB0
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ลายมือชื่อดิจิทัล Digital Signature ในระบบสารบรรณงานสารบรรณ3/11/2024646.42 KB0
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์งานสารบรรณ4/8/20222.63 MB276
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top