Search
× Search

ประกาศและระเบียบข้อบังคับ

 TitleCategoryModified DateSizeClicks
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2565งานบริหารทั่วไป4/8/2022232.39 KB50
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2565งานบริหารทั่วไป8/16/2022258.50 KB37
ประกาศ เรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขที่ออกหนังสือของส่วนงานและหน่วยงานภายในประกาศมหาวิทยาลัย3/1/2022221.66 KB67
ประกาศ เรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขที่ออกหนังสือของส่วนงานและหน่วยงานภายใน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2ประกาศมหาวิทยาลัย3/1/202242.52 KB48
ประกาศ เรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขที่ออกหนังสือของส่วนงานและหน่วยงานภายใน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3ประกาศมหาวิทยาลัย3/1/202228.46 KB44
ประกาศ เรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขที่ออกหนังสือของส่วนงานและหน่วยงานภายใน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 4ประกาศมหาวิทยาลัย4/12/2022481.87 KB60
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐงานสารบรรณ11/24/20226.75 MB0
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์งานสารบรรณ4/8/20222.63 MB67
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Srinakharinwirot University
Back To Top