Search
× Search

ประกาศและระเบียบข้อบังคับ

 TitleCategoryModified DateSize Clicks
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒงานสารบรรณ5/31/20227.07 MBDownload7
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2565งานบริหารทั่วไป4/8/2022232.39 KBDownload18
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2565งานบริหารทั่วไป4/8/2022258.50 KBDownload18
ประกาศ เรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขที่ออกหนังสือของส่วนงานและหน่วยงานภายในประกาศมหาวิทยาลัย3/1/2022221.66 KBDownload35
ประกาศ เรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขที่ออกหนังสือของส่วนงานและหน่วยงานภายใน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2ประกาศมหาวิทยาลัย3/1/202242.52 KBDownload22
ประกาศ เรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขที่ออกหนังสือของส่วนงานและหน่วยงานภายใน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3ประกาศมหาวิทยาลัย3/1/202228.46 KBDownload15
ประกาศ เรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขที่ออกหนังสือของส่วนงานและหน่วยงานภายใน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 4ประกาศมหาวิทยาลัย4/12/2022481.87 KBDownload17
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์งานสารบรรณ4/8/20222.63 MBDownload26
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Srinakharinwirot University
Back To Top