Search
× Search

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกลาง

image

นายชัยพร  ถาวรรัตน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกลาง
chaiporn@g.swu.ac.th
ติดต่อ 15699

หัวหน้างานในส่วนบริหารงานกลาง

image

สุชิรา  อินทรครรชิต

หัวหน้างานสารบรรณ

suchirai@g.swu.ac.th

ติดต่อ 11437

image

นฤมล เมืองวงค์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

narumolm@g.swu.ac.th

ติดต่อ 15685

image

สิริพัฒน์ ชลคีรี

หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง

siripatc@g.swu.ac.th

 ติดต่อ 11420

รายชื่อบุคลากรในส่วนงาน

งานบริหารทั่วไป
image
สารสิน กาลัญญ

นักจัดการงานทั่วไป

sarasin@g.swu.ac.th

ติดต่อ 11433

image
วราภรณ์ วิไลพันธ์

นักจัดการงานทั่วไป 

varaporn@g.swu.ac.th

ติดต่อ 11534

image
อมรรัตน์ ใจมูล

นักจัดการงานทั่วไป 

amonratja@g.swu.ac.th

ติดต่อ 11428
image
จุติพร เกิดบ้านบ่อ

นักจัดการงานทั่วไป

jutiporn@g.swu.ac.th

ติดต่อ 11432

image
ประพัฒน์ ดวงเพ็ชร

นักจัดการงานทั่วไป

prapat@g.swu.ac.th

ติดต่อ 11427

image
นาฏยา อินโต

พนักงานพิมพ์ ส. ระดับ 4

nittayat@g.swu.ac.th

ติดต่อ 15435

image
ชัญญา หลวงวังแดง

พนักงานบริการ

true927477o@gmail.com

ติดต่อ 15916

image
วรรณภา ฐิตะสาร

พนักงานบริการ

wannapat@gmail.com

ติดต่อ 15916


image
วรัญญา  ลือโลก

พนักงานบริการ

jennwaranya@gmail.com

ติดต่อ 15916


image
ขนิษฐา  สามีพันธ์

พนักงานบริการ

kanitthasmile.s@gmail.com

ติดต่อ 15916
งานสารบรรรณ
image
ทิพวรรณ  นราสันติพงศ์

นักจัดการงานทั่วไป (ชำนาญการ)

tippawan@g.swu.ac.th

ติดต่อ 15659

image
จารุณี อยู่เจริญ

นักจัดการงานทั่วไป

jaruneey@g.swu.ac.th

ติดต่อ 11437

image
สุภาภรณ์ บุญประสิทธิ์

นักจัดการงานทั่วไป 

supapornbo@g.swu.ac.th

ติดต่อ  27462

image
ปริยาภรณ์ ตลึงจิตต์

นักจัดการงานทั่วไป 

pariyaporn@g.swu.ac.th

ติดต่อ 11429

image
กัญญาภัทร เทวาพิทักษ์

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ชำนาญงาน)

satith@g.swu.ac.th

ติดต่อ 15613

image
เพ็ญศรี    สุ่ยวงษ์

พนักงานบริการ

pensris@g.swu.ac.th

ติดต่อ 15610

image
มิตรชัย ทาป้อง

พนักงานสถานที่

mitchai@g.swu.ac.th

ติดต่อ 15610

image
ชูศักดิ์ สุขสำราญ

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

chusak@g.swu.ac.th

ติดต่อ 15610

image
ไสว ฤทธิ์รอด

พนักงานทั่วไป

savai@g.swu.ac.th

ติดต่อ 11423

งานบริหารความเสี่ยง
image
สิริพัฒน์  ชลคีรี

นักจัดการงานทั่วไป

siripatc@g.swu.ac.th

ติดต่อ 11420

image
มนธีรา บุญชากร

นักจัดการงานทั่วไป

montrera@g.swu.ac.th

ติดต่อ 11431

image
ปริศนา  ศรีบูรณากาญจน์

นักจัดการงานทั่วไป

pritsana@g.swu.ac.th

ติดต่อ 11427

image
ลินดา พรมลักษณ์

นักจัดการงานทั่วไป

lindap@g.swu.ac.th

ติดต่อ 11435Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top