Search
× Search

รายงานผลดำเนินการ

รายงานผลโครงการ

image

โครงการฝึกอบรม              การบริหารความเสี่ยง

งานบริหารความเสี่ยง ส่วนบริหารงานกลาง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง ตามกรอบแนวทาง COSO-Enterprise Risk Management ในช่วงระหว่างวันที่ 18 พ.ค.65 ถึง 17 มิ.ย. 65 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

      โดยมีวิทยากรอาจารย์ ดร.อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมงานมาบรรยาย โดยมีผู้เข้าร่วม 140 คน จาก 37 หน่วยงาน/คณะ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้พื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงและสามารถนำไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้กับส่วนงานได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

image
วิท

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารเรื่อง "การเขียนหนังสือราชการ" ในวันที่ 1 มิ.ย. 65 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

     เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้พื้นฐานด้านระบบสารบรรณและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับส่วนงานได้โดยนายอดิศร แสงซื่อ  รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกลาง และนางสาวนฤมล เมืองวงศ์ หัวหน้างานสารบรรณ เป็นวิทยากร


image

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

งานประชุมและจัดเลี้ยง ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติงาน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

โดยมีอาจารย์ ดร.นาฏอนงค์ นามบุดดี และ อาจารย์ ดร. เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม    คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เป็นวิทยากรวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนการให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมประชุม พัฒนาสมรรถนะหลักด้านการบริการและปฏิบัติการ

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top