Search
× Search

ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสาร

โครงการ KM การเขียนบันทึกเสนอ การเกษียณหนังสือ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

โครงการ KM การเขียนบันทึกเสนอ การเกษียณหนังสือ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

โครงการ KM การเขียนบันทึกเสนอ การเกษียณหนังสือ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการเขียนบันทึกเสนอ การเกษียณหนังสือ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ประชุมเรื่อง การจัดทำแผนของส่วนบริหารงานกลาง ประจำปี พ.ศ. 2565

ประชุมเรื่อง การจัดทำแผนของส่วนบริหารงานกลาง ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 7 ก.พ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมาย และวางแนวทางการจัดทำแผนงานของส่วนบริหารงานกลาง และทบทวนปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4

RSS
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top