Search
× Search

ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสาร

โครงการสัมมนาเรื่องคุณค่าตนเองที่มีต่อองค์กรและการทำงานเป็นทีมของส่วนบริหารงานกลาง

โครงการสัมมนาเรื่องคุณค่าตนเองที่มีต่อองค์กรและการทำงานเป็นทีมของส่วนบริหารงานกลาง

Author: Montrera Boonchakorn/Monday, November 7, 2022/Categories: ข่าวทั้งหมด / ล่าสุด, อบรม

ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติเปิดโครงการสัมมนาเรื่องคุณค่าตนเองที่มีต่อองค์กรและการทำงานเป็นทีมของส่วนบริหารงานกลาง

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและความสุขในการทำงาน และทบทวนคุณค่าของตนเองที่มีต่อองค์กร รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานเป็นทีม ณ โรงแรม จัสมินซิตี้

มีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรส่วนบริหารงานกลาง จำนวน 32 คน ในการสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการทำงาน ระดมความคิดเห็นร่วมกันในการมองภาพลักษณ์ของบุคลากรในองค์กร และทำกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องการทำงานเป็นทีม

Print

Number of views (260)/Comments (0)

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top