ช่องทางการติดต่องานสารบรรณและบริหารทั่วไป

genadmin.op@g.swu.ac.th

 TitleOwnerCategoryModified DateSize 

ปฏิทิน

เอกสารดาวน์โหลด

 TitleCategoryModified Date 
แบบขอใช้บริการผลิตสิ่งพิมพ์งานสารบรรณ3/7/2563Download
แบบ 7110 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินงานสารบรรณ15/12/2563Download
แบบขอใช้บริการจัดเลี้ยงประชุมประชุมและจัดเลี้ยง25/6/2563Download
แบบฟอร์มขอใช้บริการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์.docงานสารบรรณ22/8/2564Download
แบบฟอร์มขอใช้บริการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์.pdfงานสารบรรณ22/8/2564Download
แบบฟอร์มทะเบียน รับ - ส่ง หนังสือระหว่าง มศว ประสานมิตร ถึง มศว องครักษ์งานสารบรรณ15/12/2563Download
แบบฟอร์มทะเบียน รับ - ส่ง หนังสือระหว่าง มศว องครักษ์ ถึง มศว ประสานมิตรงานสารบรรณ3/7/2563Download
แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมประชุมและจัดเลี้ยง25/6/2563Download
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2564งานการประชุมและจัดเลี้ยง14/1/2564Download
ปฏิทินการประชุมผู้บริหาร ประจำปี 2564งานการประชุมและจัดเลี้ยง14/1/2564Download

กำหนดการงานพิธีการต่างๆ