โครงการและกิจกรรม  
 
     
  Title  Date
  ปีงบประมาณ 2559  
  +  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่องเป้าหมายสู่ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีกองกลาง 
    ประจำปี งบประมาณ 2559   ณ มศว และจังหวัดนครนราชสีมา
26-28 ก.พ. 2559