ภาระหน้าที่ งานสภาคณาจารย์และพนักงาน  
           
       
   

งานสภาคณาจารย์และพนักงาน

          1. การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน จัดประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง  โดยในการประชุมแต่ละครั้งดำเนินการดังนี้
                        1) ขั้นเตรียมการประชุม (ก่อนการประชุม)          
                        จัดทำหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน จองห้องประชุม จองจัดเลี้ยง ทำสัญญายืมค่าเบี้ยประชุม จัดเตรียมบรรจุวาระเข้าระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เตรียมเอกสารประกอบวาระ หาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา จัดทำรูปเล่ม จัดส่งระเบียบวาระให้กรรมการ ประสานงานยืนยัน จัดทำใบเซ็นชื่อ ประสานฝ่ายโสตทัศนศึกษา เตรียมอุปกรณ์บันทึกเสียงและคอมพิวเตอร์และอื่นๆ    
                         2) ขั้นระหว่างประชุม          
                         ลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ตรวจสอบองค์ประชุม บันทึกเสียง ประสาน เตรียมฉายข้อมูลและวาระ จ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม แจกเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม ชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวข้อง
                        3) ขั้นหลังประชุม          
                        ถอดเทป บันทึกรายงาน เบิกเงินค่าเบี้ยประชุม ดำเนินการตามมติที่ประชุม จัดทำสถิติผู้เข้าร่วมประชุม

              2. การจัดโครงการกิจกรรมพิเศษ
                             2.1 โครงการกิจกรรม ที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปี ได้แก่
                             -โครงการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้จัดทำโครงการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อคัดเลือกเป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เป็นประจำทุกปี ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3) สาขาสังคมศาสตร์ 4) สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 5) สาขารับใช้สังคม 
                             สำหรับอาจารย์ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในระดับประเทศ สภาคณาจารย์และพนักงาน จะมอบโล่และช่อดอกไม้แสดงความยินดี ยกย่องเป็น “อาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ในที่ประชุมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อไป
                             -โครงการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้จัดทำโครงการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อคัดเลือกเป็น “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ” ของที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เป็นประจำทุกปี ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริการดีเด่น 2) ด้านบริหารดีเด่น 3) ด้านวิชาชีพดีเด่น 4) ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น 5) ลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น 
        สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในระดับประเทศ สภาคณาจารย์และพนักงาน จะมอบโล่และช่อดอกไม้แสดงความยินดี ยกย่องเป็น “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ในที่ประชุมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อไป

                            2.2 โครงการ กิจกรรมพิเศษ ของสภาคณาจารย์และพนักงาน ที่จัดตามความต้องการของกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานสนใจในแต่ละปี
                            อาทิ โครงการรับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) โครงการรับเป็นเจ้าภาพคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. (รอบแรก) เป็นต้น โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
                            1) ขั้นตอนการจัดโครงการ (ก่อนการจัดโครงการ)
                            ร่างโครงการเพื่อเสนอประธานสภาคณาจารย์และพนักงานพิจารณา ประสานงานโรงแรม ค่าที่พัก ค่าอาหาร จัดทำขออนุมัติต้นสังกัด ขออนุมัติใช้รถบัส ประสานงานกับผู้เข้าร่วมโครงการ ขออนุมัติการจัดโครงการ จัดเตรียมใบเซ็นชื่อ จัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนั้นๆ และอื่นๆ 
                             2) ระหว่างการจัดโครงการ
                             ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการต่างๆ ให้โครงการดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
                             3) ขั้นหลังการจัดโครงการ
                             รวมรวมเอกสารต่างๆ สำหรับการเบิกจ่าย และจัดทำหนังสือขอบคุณแก่หน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ และจัดทำ ร่าง เล่มสรุปโครงการเสนอประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 
    
               3. งานด้านการเงิน งบประมาณ และพัสดุ 
                            - การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปี
                            - การรายงานการจัดสรรงบประมาณสภาคณาจารย์และพนักงาน
                            - การควบคุมการใช้จ่ายของสภาคณาจารย์และพนักงาน
                            - จัดทำการเบิกค่าใช้จ่ายในรายการต่างๆ อาทิ เงินประจำตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน การเดินทางไปราชการของกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ฯลฯ
                            - การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน

               4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ
                            - ดำเนินการฝ่ายคณาจารย์เข้าร่วมพิธี สภาคณาจารย์และพนักงานรับหน้าที่ฝ่ายคณาจารย์เข้าร่วมพิธี ในงานพระราชทานปริญญาฯ ของมหาวิทยาลัย โดยประสานงานส่วนงานต่างๆ ขอรายชื่อคณาจารย์แต่ละส่วนงาน เสนอรายชื่อให้ส่วนกลางจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝ่ายคณาจารย์เข้าร่วมพิธี ทั้งในส่วนของการเดินทาง การขอบัตรจอดรถยนต์ การจัดหาที่พัก การจองชุดครุย และเครื่องหมายอินทรธนู และอื่นๆ
                            - การจัดทำเว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สภาคณาจารย์และพนักงานให้บุคลากรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูล และการดำเนินการต่างๆ จึงได้จัดทำเว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน
http://senate.swu.ac.th/

   
         
         

 

  บุคลากร  
 
         
   

 
   
         
   

นางอำพัน เลี้ยงเจริญ
หัวหน้างานสภาคณาจารย์และพนักงาน

ติดต่อ 11532

   
         
 
 
 
 
         
 

นางสาวรุจจิรา สุริยาวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ 11534

 

นางนิตยา อินโต
พนักงานพิมพ์

ติดต่อ 15435