ภาระหน้าที่ งานการประชุมและจัดเลี้ยง  
         
   
     
   
   
  งานการประชุม ดำเนินการประชุมของฝ่ายบริหาร ที่รับผิดชอบได้แก่  
  1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (จันทร์ที่ 3 ของเดือน)  
  2. คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (จันทร์ที่ 3 ของเดือน)  
  3. คณะกรรมการอำนวยการสวัสดิการมหาวิทยาลัย (จันทร์ที่ 3 ของเดือน (ทุก 3 เดือน) )  
  4. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน (กำหนดการประชุมเป็นรายครั้ง)  
  5. คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี (ศุกร์ที่ 1 ของเดือน)  
    1 ขั้นเตรียมการประชุม    
      นัดหมาย จองห้อง จองรถ จองจัดเลี้ยง ทำสัญญายืมค่าเบี้ยประชุม จัดเตรียมบรรจุ วาระเข้าระบบ E-Meeting เตรียมเอกสารประกอบวาระ หาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา จัดทำรูปเล่ม จัดส่งระเบียบวาระให้ กรรมการ ประสานงานยืนยัน จัดทำใบเซ็นชื่อ  
    2 ขั้นระหว่างประชุม    
      เตรียมเอกสารแจก ทำรายชื่อเพื่อให้ลงนาม จ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม ตรวจสอบองค์ประชุม  ประสานเตรียมฉายข้อมูลและวาระ บันทึกรายงานการประชุม  
    3 ขั้นหลังประชุม    
      บันทึกรายงาน หาข้อมูลเพิ่มให้สมบูรณ์ ส่งให้ เจ้าของเรื่องตรวจสอบมติ รวบรวมจัดทำรายงาน ขึ้นระบบ เบิกเงินค่าเบี้ยประชุม แจ้งมติ  
    4 สืบค้นรายงานการประชุม    
      พร้อมรับรองสำเนาเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้อง  
    5 จัดทำและติดตามข้อมูลคุณภาพ    
      ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และข้อมูลฝ่ายประกันคุณภาพตามรอบระยะเวลาต่างๆ จัดทำปฏิทินประชุมประจำปี และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
           
           

 

 
         
  บุคลากร  
 
         
     
   

   
   

นางสาวสุชิรา อินทรครรชิต
หัวหน้างานการประชุม

ติดต่อ 11437

   
         


 
 

 
 

 
         

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามาศ อัตถาเวช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ 11422

 

นายสารสิน กาลัญญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ 11433

 

นางสาวสิริอร สุขบุญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ 15611