ภาระหน้าที่ งานสารบรรณและบริหารทั่วไป  
         
   

งานสารบรรณและบริหารทั่วไป   แบ่งงานออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่

  ด้านงานสารบรรณ  
         1. งานลงทะเบียนรับหนังสือภายใน/ภายนอก  
         2.  งานรับ-ส่งหนังสือภายใน/ภายนอก  
         3.  งานวิเคราะห์หนังสือภายใน/ภายนอก    
         4.  งานบันทึกเสนอหนังสือภายใน/ภายนอก  
         5.  งานโต้ตอบหนังสือ    
         6.  งานค้นหาหนังสือ    
         7.  งานรับ-จ่ายไปรษณีย์    
         8.  งานรับฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์    
         9.  งานรับฝากส่งหนังสือระหว่างประสานมิตรและองครักษ์    
         
     ด้านงานบริหารทั่วไป
1.  งานพิธีการระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่  
 
  • งานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายเลขานุการและจัดเลี้ยง)
 
 
  • งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม)
 
 
  • งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี (ฝ่ายประสานงานและจัดเลี้ยง)
 
 
  • งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (ฝ่ายเลขานุการ)
 
 
  • งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ฝ่ายเลขานุการและประสานงาน และฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการและหน่วยงานภายนอก)
 
 
  • โครงการจัดงานวันปีใหม่ (ฝ่ายมอบของรางวัล)
 
2.  งานงบประมาณการเงินและพัสดุ  
3.  งานบุคคล  
4.  งานการพิมพ์  
     
 
 
         
  คู่มือ งานสารบรรณและบริหารทั่วไป  
     
                            
               
                 
 
คู่มือการปฎิบัติงาน เรื่อง การรับ - ส่ง เอกสาร จดหมายลงทะเบียน ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) พัสดุ