ผู้บริหาร  
     
     
     
 

นายอดิศร แสงซื่อ
รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกลาง

ติดต่อ 15699 

 
 
             
           
             

นางสาวนฤมล เมืองวงค์
หัวหน้างานสารบรรณและบริหารทั่วไป

ติดต่อ 15685

 

นางสาวสุชิรา อินทรครรชิต
หัวหน้างานการประชุมและจัดเลี้ยง

ติดต่อ 11437

 

นางอำพัน เลี้ยงเจริญ
หัวหน้างานสภาคณาจารย์และพนักงาน 

ติดต่อ 11532