โครงสร้างหน่วยงาน  
 
       
 

                                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


 สำนักงานอธิการบดี


 ส่วนบริหารงานกลาง


 
     
 

านสารบรรณและบริหารทั่วไป

 

งานการประชุมและจัดเลี้ยง

 

งานสภาคณาจารย์และพนักงาน