ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
   
 

ปรัชญา

ถูกต้อง รวดเร็ว มีหัวใจบริการ

ปณิธาน

พัฒนาระบบงานถูกต้อง รวดเร็ว ประทับใจผู้ใช้บริการ

วิสัยทัศน์

มุ่งสร้างสรรค์งานคุณภาพ บริการอย่างเป็นกัลยาณมิตร

 

 

พันธกิจ

1. ให้บริการงานด้านเอกสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย

2. ให้บริการข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา

3. พัฒนาบุคลากรให้มีหัวใจบริการ