ภาระหน้าที่ ส่วนบริหารงานกลาง  
         
   

งานสารบรรณและบริหารทั่วไป เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านเอกสารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ด้าน การรับ การส่งหนังสือ การบันทึกเสนอผู้บริหาร แจ้งเวียน การร่าง โต้ตอบ สืบค้น ยืมคืน จนถึงทำลายเอกสาร ให้บริการจัดส่งจดหมายทางไปรษณีย์ การขออนุมัติต่างๆ ของส่วนกลาง งานด้านพิธีการ และงานอื่นๆ ของส่วนกลางของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนให้บริการสำเนาเอกสาร จัดเรียงหน้า เย็บมุม เย็บเล่ม ติดสัน ทากาว ไสกาวเข้าปก ตัดสิ่งพิมพ์รูปเล่ม ตัดกระดาษ ทำลายเอกสาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 
         
   

งานการประชุมและจัดเลี้ยง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการดำเนินการประชุมของฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ที่สำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการอำนวยการสวัสดิการมหาวิทยาลัย

 
         
       
   

งานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านงานของกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่งานประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ประชุมคณะทำงาน งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่างๆ จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นในสาขาต่างๆเพื่อมอบรางวัล การเลือกตั้งกรรมการ เข้าร่วมประชุม เช่น ปขมท. ปอมท.และประชุมอื่นๆของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ