ความเป็นมา ส่วนบริหารงานกลาง สำนักอธิการบดี  
         
   

        ส่วนบริหารงานกลาง เดิมชื่อว่า “กองกลาง” อยู่ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2520 ลงวันที่ 19 กันยายน 2520 และมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2547 มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในระยะนั้น

        ต่อมาในปี 2559 มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ดังนั้น จึงทำให้มีการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีใหม่ โดยสำนักงานอธิการบดีมีสถานะภาพเป็นส่วนงาน และกองต่างๆ เป็นส่วน กองกลาง จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส่วนบริหารงานกลาง” และได้แบ่งออกเป็น 3 งาน ประกอบด้วย

  1. งานสารบรรณและบริหารทั่วไป
  2. งานการประชุมและจัดเลี้ยง
  3. งานสภาคณาจารย์และพนักงาน