ที่ตั้ง - เบอร์โทรศัพท์  
         
   

งานสารบรรณและบริหารทั่วไป

   อาคารสำนักงานอธิการบดี (ตึก 9) ชั้น 3
   โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15659 15685 15610
   โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-4007
   

 

งานการประชุมและจัดเลี้ยง

   อาคารสำนักงานอธิการบดี (ตึก 9) ชั้น 3
   โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 11433 15611
   โทรสาร 0-2261-6564
   

 

งานสภาคณาจารย์และพนักงาน

  ตั้งอยู่ ณ อาคาร 14 ชั้น 2 
  อาคารเรียนรวม (ตึกไข่ดาว)
  โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 11534 11535 15434
  โทรสาร 0-2258-5020