ที่ตั้ง - เบอร์โทรศัพท์  
         
   

งานสารบรรณ

ตึกสำนักงานอธิการบดี (ตึก 9) ชั้น 3
โทรศัพท์ 02-2616564
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2584007
ภายใน 15659 15685 15610 

 

งานการประชุม

ตึกสำนักงานอธิการบดี (ตึก 9) ชั้น 3 โทรศัพท์ 02-6495724
โทรสาร 02-2584007
ภายใน 11433 15611

     

งานจักรกลการพิมพ์

ตึกสำนักงานอธิการบดี  3 ชั้น 1
โทรศัพท์ 02-2615298
โทรสาร 02-2615299
ภายใน 15616 

 

งานสภาคณาจารย์และพนักงาน

ตั้งอยู่ ณ อาคาร 14 ชั้น 2
อาคารเรียนรวม (ตึกไข่ดาว)
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2585020
ภายใน 11534 15435 11535