หน่วยงาน  
         
   

งานสารบรรณและบริหารทั่วไป เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านเอกสารส่วนกลางของ หาวิทยาลัย ด้าน การรับ การส่งหนังสือ การบันทึกเสนอผู้บริหาร  แจ้งเวียน การร่าง โต้ตอบ  สืบค้น  ยืมคืน จนถึงทำลายเอกสาร  ให้บริการจัดส่งจดหมายทางไปรษณีย์  การขออนุมัติต่างๆ ของส่วนกลาง  งานด้านพิธีการ  และงานอื่นๆ  ของส่วนกลางของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนให้บริการสำเนาเอกสาร จัดเรียงหน้า เย็บมุม/เย็บเล่ม ติดสัน/มุงหลังคา เย็บเล่ม/ทากาว ไสกาว/เข้าปก ตัดสิ่งพิมพ์รูปเล่ม ตัดกระดาษ ทำลายเอกสาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
           
   

งานการประชุมและจัดเลี้ยง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการดำเนินการประชุมการประชุมของฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ที่สำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารนโยบายการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการอำนวยการสวัสดิการมหาวิทยาลัย และการเลี้ยงรับรองการประชุม

 

 
           
       
   

งานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ด้านงานของกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้แก่งานประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน  ประชุมคณะทำงาน งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่างๆ  จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นในสาขาต่างๆเพื่อมอบรางวัล  การเลือกตั้งกรรมการ  เข้าร่วมประชุม  เช่น ปขมท. ปอมท.และประชุมอื่นๆของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ